ثبت اطلاعات اعضای دبیرخانه مجلس دانش آموزی شهرستان بافق

  • کدملی = شماره پرونده
  • نام و نام خانوادگی خود را دقیقاً مطابق شناسنامه وارد کنید
  • تلفن همراه متصل به شاد خود را وارد نمایید
  • پایه شما در سال تحصیلی جاری
  • نام دبیرستان محل تحصیل خود را کاملاً و دقیقاً وارد نمایید
  • *در صورتی که پایه هشتم و یا نهم هستید، رشته تحصیلی را «متوسطه اول» بنویسید
  • مانند: ۳۲۴۲۳۴۶۵
  • تلفن همراه شخصی خود را وارد نمایید
  • تلفن همراه یکی از والدین خود را وارد نمایید
  • لطفاً نسبت صاحب تلفن همراه ضروری با خود را مشخص کنید