شرکت در برنامه های عمومی و مناسبتی کانون شهیدباهنر شهرستان بافق