شرکت در کارگاه های مهارت آموزی کانون شهیدباهنر شهرستان بافق