قرارداد اجرای برنامه در سالن اجتماعات کانون شهیدباهنر شهرستان بافق

*تـذکـر یـک: ثبت درخواست در این فرم الکترونیک، صرفاً پیش نویس قرارداد می‌باشد

*تـذکـر دو: قرارداد نسخه کاغذی پس از مهر و امضای شورای برنامه ریزی و مالی کانون بر اساس مقررات، لازم الاجرا می‌باشد

  • اطلاعات این فیلد متعلق به « برنامه اجرایی » می‌باشد.
  • اطلاعات این فیلد متعلق به « مدیر برنامه » می‌باشد.
  • اطلاعات این فیلد متعلق به « مدیر برنامه » می‌باشد.